لوگوی توپُر دیزاین سیستم سنّت

کنترل‌ انتخاب

دکمه‌‌های رادیویی (Radio buttons)، ‌چک‌باکس‌ها (Checkboxes) و کلیدها (Switches)

کنترل‌های انتخابی امکان انتخاب از میان یک یا چند گزینهٔ ممکن را فراهم می‌کنند.

کاربرد

این کامپوننت‌ها انتخاب گزینه‌ها و یا خاموش و روشن کردن تنظیمات و تغییر وضعیت‌های موجود در محصول را میسر می کنند. مانند فعال یا غیرفعال‌کردن ویبره در صفحهٔ تنظیمات.
بهتر است کنترل‌های انتخاب همیشه لیبل متنی داشته باشند. لیبل متن شفاف و موثری است که کاربران را برای وارد کردن اطلاعات درست در فیلد متنی راهنمایی می‌کند. اگر کنترل‌های انتخاب لیبل متنی نداشته باشند باید رابطهٔ آنها با کامپوننت مربوطشان به‌وضوح مشخص باشد.

انواع

دکمهٔ رادیویی (Radio button)

چک‌باکس (Checkbox)

کلید (Switch)

آناتومی

اینجا می‌توانید ابعاد و مشخصه‌های دکمه‌های رادیویی، چک‌باکس‌ها و کلید‌ها را در دو مقیاس متفاوت، ببینید.
دکمهٔ رادیویی
چک‌باکس
کلید
کلید کوچک

رفتار

در راهنمای زیر رفتار کامپوننت در کاربردهای مختلف دیزاین توضیح داده شده است.
درست

از دکمه‌های رادیویی زمانی استفاده کنید که می‌خواهید همهٔ گزینه‌های ممکن را نمایش دهید ولی فقط یک گزینه انتخاب‌شدنی باشد.

درست

زمانی که می‌خواهید یک یا چند گزینه انتخاب شود، از چک‌باکس استفاده کنید.

نادرست

اگر صفحه شامل انتخاب‌های مختلفی دربارهٔ یک موضوع مرتبط است که هرکدام می‌توانند فعال یا غیرفعال باشند، از کلید به‌جای چک‌باکس استفاده نکنید.

درست

برای روشن یا خاموش‌کردن گزینه‌ای در موبایل یا تبلت از کلید استفاده می‌شود.

درست

برای فعال یا غیرفعال‌کردن آنی یک حالت از کلید استفاده کنید.

نادرست

برای تغییر حالت یا تنظیمات به‌جای کلید از چک‌باکس استفاده نکنید.