لوگوی توپُر دیزاین سیستم سنّت

ردیف امتیاز

ردیف امتیاز با مقدار(Value)، ردیف امتیاز با نوار(Bar)

در ارائهٔ بازهٔ گسترده‌ای از ویژگی‌ها با تفاوت‌های بنیادین و نمایش کیفیت این ويژگی‌ها با المان‌های بصری‌ای که برای تمام ‌آن‌ها قابل استفاده باشد از ردیف‌های امتیاز استفاده می‌کنیم. مزیت این ردیف‌ها کمک به کاربر در تشخیص نقاط قوت و ضعف یک محصول را با نگاهی کلی تشخیص دهد.

کاربرد

ردیف‌های امتیاز برای اطلاع‌رسانی دربارهٔ بودن یا نبودن ویژگی‌ای مشخص و یا نمایش کیفیت یک یا چند ویژگی استفاده می‌شوند. ردیف امتیاز می‌تواند توصیفی (Informative) یا تعاملی (Interactive) باشد. ردیف امتیاز توصیفی، دربارهٔ ویژگی‌ای خاص به کاربر اطلاعات می‌دهد و در صورت تعاملی‌بودن، کاربر را برای دیدن جزئیات بیشترِ آن ویژگی به نمایی داخلی راهبری می‌کند. عنوانِ ردیف امتیاز نوع ویژگی را مشخص می‌کند.
دسترسی ردیف‌های امتیاز می‌توانند آیکون داشته باشند. همچنین این ردیف‌ها با قابلیت راهبری (در این حالت فلش به انتهای ردیف اضافه می شود) کاربر را به جزئیات بیشتری دربارهٔ آن ویژگی راهنمایی می‌کنند.
از آنجا که این ردیف‌ها وضعیت یک ویژگی را نمایش می‌دهند حالت غیرفعال ندارند.

ردیف امتیاز آیکون‌دار

ردیف امتیاز با فلش

انواع

ردیف امتیاز با مقدار (Value)

ردیف امتیاز با مقدار

ردیف امتیاز با نوار (Bar)

ردیف امتیاز با نوار