لوگوی توپُر دیزاین سیستم سنّت

ردیف سنجش

ردیف‌های سنجش برای نشان دادن وضعیت المانی در بازه‌های پیوسته استفاده می‌شوند. بازه‌ها از ۳ بخش پایینی، میانی و بالایی تشکیل شده‌اند و از نشانگری نیز برای نشان دادن وضعیت المان در بازه استفاده می‌شود. نشانگر می‌تواند در هر نقطه از ردیف با درصدی مشخص قرار بگیرد.

کاربرد

ردیف سنجش برای ارزیابی، نشان دادن کیفیت، تعداد و وضعیت المان به کار می‌رود. قیمت، سلامت، تعداد و هر متغیر دیگری که پیوسته باشد، می‌تواند با ردیف سنجش نمایش داده شود.
Evaluation Row
ردیف سنجش

بازه‌ها

نشانگر