لوگوی توپُر دیزاین سیستم سنّت

ردیف داده

ردیف‌های دادهٔ تک‌خطی (Unexpandable)، بسط‌پذیر (Expandable) و گروهی (Group)

برای نمایش داده‌های گسترهٔ وسیعی از کالاها، محصولات و سرویس‌ها از ردیف داده استفاده می‌شود .

کاربرد

در ردیف داده با نمایش متنی ویژگی‌های محصول یا سرویس در دو بخش مجزای عنوان و مقدار توضیح داده می‌شود.

عنوان

مقدار

انواع

ردیف دادهٔ تک‌خطی

ردیف دادهٔ تک‌خطی

ردیف دادهٔ بسط‌پذیر

ردیف دادهٔ بسط‌پذیر

ردیف دادهٔ گروهی

ردیف دادهٔ گروهی